आइतवार,१९ मंसिर,२०७८(Sunday,5 December,2021 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्किय तर्फको प्नवेश परीक्षाकाे नतिजा तयारी सम्बन्धमा २०७८/५/२९

Publish Date: 2021-09-14

Click here to download Notice 

Click here to Download Result Format