शुक्रवार,२७ श्रावण,२०७९(Friday,12 August,2022 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login
Published Date Category Title Description Download
2022-07-04 Notices छोटो अवधिको तालिमको प्रस्तावना सम्बन्धी सूचना २०७९/०३/२०

Click here to Download Notice 

2022-06-23 Notices आ. व. २०७८/०७९ मा भुक्तानी दिनुपर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Click Here To Download Notice

2022-06-06 Notices बैकल्पिक उम्मेदबारले सेवा करारका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

Click here to Download Notice

2022-05-04 Notices सिलबन्दी कोटेशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

2022-03-24 Notices २०७८/१२/१०: प्रभावकारिता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

Click here to Download Notice

2022-03-24 Notices २०७८/१२/१० :नीजि तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई तालिमको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download list of Selected Institutes and Training Programs 

2022-03-16 Notices नर्सिङ् कार्यक्रमको रिक्त कोटाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result

2022-03-10 Notices नर्सिङ् कार्यक्रमको छात्रवृत्ति तर्फको रिक्त कोटामा आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Application Format

2022-03-04 Notices बागमती प्रदेश अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाले स्वमूल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Common Monitoring Tools (Self Evaluation Form)

Click here to Download Standard 6 Tools

Click here to Download Graduates Record Form 

2022-02-23 Notices मिति २०७८/१०/०६ गतेबाट संचालन भैरहेको परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराईने पारिश्रमिक

Click here to Download Renumeration Format

2022-02-15 Notices CICT Form Format

Click Here to Download CICT Form

2022-02-15 Notices Diploma level Scholarship Alternative Candidate results

Click here to Download Notice

Click here to Download Diploma Result

Click here to Download Nursing Result 

2022-02-10 Notices सेवा स्थगित हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Click Here to Download Notice

2022-02-10 Notices 2078/10/27: बागमती प्रदेश सुचिकृत भएका संस्थाहरुलाई छोटो अवधीको तालिमको RFP पेश गर्ने बारे

Click here to Download Notice

Click here to Download List of Enlisted Institutes

Click here to Download 2022-02-07

Notices सामुदायिक/साझेदारी विद्यालयहरुलाई अनुदान वितरणसंग सम्बन्धित सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Format

2022-02-05 Notices २०७८/१०/२२ वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त कोटाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result 

2022-02-03 Notices TSLC Level Result of Withheld & Remaining Institutes 2078.10.20

Click here to Download Result

2022-01-30 Notices छोटो अवधिको तालीम कार्यक्रमको सम्बन्धन/स्वीकृति पत्र लिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Click here to download Notice

2022-01-27 Notices 2078/10/13 वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त कोटाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click Here to Download Notice

Click Here to Download Diploma Result & PreDiploma Result 

2022-01-24 Notices वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त कोटामा आवेदन भर्ने सम्बन्धी सूचना

Click Here to Download Notice

Click here to Download Format

2022-01-23 Notices Nursing Scholarship Alternative Candidate Result 2078/10/9

Click Here to Download Notice

Click Here to Download Result

2022-01-19 Notices B.P. Memorial Health Institute and Research Center Full Paying Nursing Result 2078/10/5

Click Here to Download Notice

Click Here to Download Result

2022-01-15 Notices वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त कोटाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Diploma Result

Click here to Download Prediploma Result

2022-01-06 Notices पूर्वाधार निरिक्षण शुल्क जम्माको म्याद थप सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Click here to Download Notice

2022-01-04 Notices वर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तिको रिक्त कोटाको लागि आवेदन भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Click here to Download Notice

2021-12-30 Notices प्रमाणपत्र तह नर्सिंग कार्यक्रमको पूर्ण शुल्कीय नतिजा २०७८/०९/१५

Click here to Download Notice 

Click here to Download Result1, Result 2

2021-12-29 Notices २०७८/०९/१४ : बागमती प्रदेश, PCL Nursing छात्रवृत्ति नतिजा २०७८

Click here to Download Notice 

Click here to Download Result 

2021-12-29 Notices सेवा करारमा नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी सूचना - २०७८/०९/१४

Click here to Download Result Notice

2021-12-28 Notices पूर्वाधार निरिक्षणको शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

Click here to download notice

2021-12-28 Notices सुची दर्ताको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

Click here to Download Notice

2021-12-26 Notices सेवा करारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना - २०७८/०९/११

Click here to Download Notice

2021-12-25 Notices सेवा करारमा नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी सूचना - २०७८/०९/१०

Click here to Download Result Notice

2021-12-24 Notices सेवा करारमा नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Clcik here to Download Result Notice 

2021-12-23 Notices सेवा करारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Instructor Result

Click here to Download Assistant Instructor Result

2021-12-22 Notices सेवा करारको लिखित परीक्षाको थप नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result

Click here to Download Form of Interview

2021-12-21 Notices सेवा करारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result

Click here to Download Form for Interview

2021-12-20 Notices प्रस्तावना फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

Click here to Download Notice

2021-12-16 Notices नर्सिंग कार्यक्रमको पूर्ण शुल्किय तर्फको नतिजा तयार गरी पठाउने सूचना

Click here to download Notice

Click here to download Format

2021-12-12 Notices छोटो अवधिको तालीममा छनौट भएका संघ/संस्थाहरुलाई पूर्वाधार निरिक्षण शुल्क जम्मा गर्ने बारे सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download the list of the shortlisted  & Rejected Institutes

2021-12-12 Notices डिप्लोमा तह पुनः प्रवेश परीक्षाको छुट संस्थाहरुको नतिजा

Click here to Download Notice

Click here to Download Result CMLT, Plant Science, Civil

2021-12-12 Notices नरबहादुर कर्माचार्य ब.प्रा.शि.को डिप्लोमा फार्मेसी नतिजा

Click here to Download Notice

Click here to Download Result

2021-12-07 Notices प्रयोगशाला स्थापना तथा विषयगत प्राविधिक प्रशिक्षकको तलवका लागि प्रस्तावना फाराम भर्ने सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Format of Form

2021-12-07 Notices छोटो अवधिको सिपमुलक तालीम प्रदायक संस्थाहरुलाई सुची दर्ता सम्बन्धी सूचना

Click Here to Download Notice

2021-12-03 Notices Diploma level Re-Entrance Result 2078

Click here to download Notice

Click here to download Automobile, Civil j-p, Civil stv, Civil ab, Computer, E&E, Electrical, Geomatics,IT, Mechanical, Mechatronics

2021-12-03 Notices Diploma level Re-Entrance Result 2078

Click here to download Notice

Click here to download  Accupunture, Animal Sc, Ayurved, CMLTa-n, CMLT p-y, Dental

Forestry, HM, Ophthalmic, physio, plant g-k, plant l-s, radio c-k, radio m-y, social works

2021-12-02 Notices डिप्लोमा/प्रमाणपत्र र प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तिको वैकल्पिक उमेदवारको नतिजा

Click here to Download Notice

Click here to Download Diploma Level Result

Click here to Download Prediploma Level Result

2021-11-24 Notices डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्कीय पुन:प्रवेश परिक्षाको नतिजा तयार गरी पठाउने सूचना

Click Here to Download Notice

Click Here to download Format

2021-11-03 Notices Full Paying Entrance Result 2078/07/17

Click here to Download Prayageshor Ma. vi Result 

2021-11-03 Notices २०७८/०७/१७ वर्गीकृत छात्रवृत्ति बैकल्पिक उमेदवार नतिजा

Click here to download Notice

Click here to download Pre-Diploma Result

Click here to download Diploma Engineering Result & Other than Engineering Result

2021-11-03 Notices Short term training new affiliation time extension notice 2078.07.17

Click here to download Notice