सोमवार,२१ फाल्गुन,२०८०(Monday,4 March,2024 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login
Published Date Category Title Description Download
2024-02-28 Notices सेवा करार बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना २०८०/११/१६

Click here to Download Notice

2024-02-27 Notices सेवा करार बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना २०८०/११/१५

Click here to Download Notice

2024-02-21 Notices 2080/11/09 सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice & Application

2024-02-20 Notices सेवा करार बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2080/11/08

Click here to Download Notice

2024-02-18 Notices सेवा करार बैकल्पिक नतिजा २०८०/११/०४

Click here to Download Notice & Result

2024-02-15 Notices स्वमूल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०/११/०३

Click here to Download Notice

Click here to Common Monitoring Tools

Click here to Download Standard Six (6)

2024-02-11 Notices सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (२०८०/१०/२८)

Click here to Download Notice & Application

2024-02-08 Notices 2080-10-25 सेवा करार सिफारिस गर्न बैकल्पिक उम्मेदवारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना ।

Click here to Download Notice & Application

2024-02-08 Notices सेवा करार बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

2024-02-06 Notices परिक्षा उप केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना

Click Here To Download Notice

2024-02-05 Notices प्राविधिक शिक्षा सञ्‍चालनको लागि स्थानीय तहमार्फत अनुदान वितरण मापदण्ड, २०८०

Click here to download Notice

Bagmati Province TECS School List

2024-01-29 Notices सेवा करार बैकल्पिक नतिजा २०८०/१०/१५

Click here to Download Notice & Result 

2024-01-29 Notices राजश्वमा जम्मा भएको रकम फिर्ता तथा समायोजन नहुने सम्बन्धी सूचना

Click here to download Notice

2024-01-29 Notices 2080-10-15 सेवा करार सिफारिस गर्न बैकल्पिक उम्मेदवारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना ।

Click here to Download Notice & Application

2024-01-26 Notices सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनुदान सहयोगको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

Click here to download Notice

2024-01-22 Notices २०८०-१०-०८ करार सेवा सिफारिस गर्न बैकल्पिक उम्मेदवारबाट आबेदन माग सम्बन्धि सूचना

Click here to download Notice & Application

2024-01-21 Notices करार सेवा सिफारिस गर्न बैकल्पिक उम्मेदवारबाट आबेदन माग सम्बन्धि सूचना

Click Here To Download Notice & Application

2024-01-21 Notices RPL सीप परिक्षण आवेदन आह्वान सम्बन्धि थप सूचना

Click here to Download Notice

2024-01-10 Notices 2080-09-25 Bagmati Province सेवा करार नतिजा

Click here to Download Notice & Result

2024-01-10 Notices सीप परीक्षणको आवेदन आह्ववान सम्बन्धी सूचना (२०८०/०९/२५)

Click here to Download Notice

Click here to Download Skill Test Form

2024-01-09 Notices 2080.09.24 - सेवा करार नतिजा (Bagmati Province)

Click Here To Download Result

2024-01-08 Notices 2080.09.23 - सेवा करार नतिजा (Bagmati Province)

Click Here To Download Result

2024-01-08 Notices Pre-Diploma Regular & Back Withheld Result held on 2080 Baishakh

Click Here to Download Regular Result & Back Withheld Result

2024-01-07 Notices बागमती प्रदेश: सेवा करार नतिजा २०८०.०९.२२

Click Here To Download Result & Notice

2024-01-06 Notices बागमती प्रदेश: सेवा करार नतिजा २०८०.०९.२१

Click here to Download Notice & Result

2023-12-31 Notices व्यक्ति सेवा करार छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Result Notice

2023-12-20 Notices सेवा करार परीक्षा तालिका तथा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

Click Here To Download Notice

2023-12-20 Notices सेवा करार दरखास्त फाराम पुन: स्वीकृत तथा अस्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना

Click Here To Download Notice

2023-12-15 Notices सेवा करार दरखास्त फाराम स्वीकृत तथा अस्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

2023-11-26 Notices बिज्ञहरुको सूचि अध्यावधिक गर्ने सम्बधी सूचना

Click here to Download Notice and Application Form

2023-11-26 Notices सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Application Form 

Click here to Download Additional Vacancy Notice of Posta Bahadur Polytechnic 

Click here to Download Additional Vacancy Notice of Panauti Polytechnic Institute 

Click here to Download Notice for the Employees working in Service Contract

2023-11-24 Notices OJT को प्राप्तांक पठाउने बारे सूचना

Click Here To Download Notice

2023-11-22 Notices परीक्षा पेश्की वाँकी रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना

Click here to download Notice

2023-11-20 Notices Practical Related Documents

Click Here To Download File

2023-11-17 Notices Alternative Candidate Result HA & Radiography

Click here to Download Notice

Click here to Download HA, Radiography Result

2023-11-03 Notices RPL Counsellor/Assessor Refresher तालिमको आवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice 

Click here to Download Form

2023-11-01 Notices Diploma & Pre-diploma Alternative candidates Result 2080.07.15

Click here to download Notice Diploma, Pre-diploma

Click here to download Diploma Health result Non Health Result, Prediploma Result

2023-10-17 Notices Notice for Submitting Application For Studying Nursing and General Medicine in Paying

Click here to download Notice

2023-10-12 Notices डिप्लोमा तहका (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको भर्नाका लागि निवेदन दिने सूचना

Click Here yto download Notice

Click here to Download Application Format

2023-10-05 Notices वैकल्पिक उम्मेदवार नभएका कार्यक्रमका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Application

2023-10-05 Notices डिप्लोमा /प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत छात्रवृत्तिको बैकल्पिक उम्मेदवारको नतिजा

Click Here To Download Diploma Notice, Pre-Diploma Notice

Click Here To Download Diploma Result1, Result2, Pre-Diploma Result

2023-10-04 Notices सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनुदान सहयोगको प्रस्तावना पेश स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना

Click here to download Notice

2023-10-01 Notices छात्रवृत्ति तर्फको रिक्त कोटाको विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना 2080/06/14

Click here to download Notice

2023-09-28 Notices RPL Counsellor/Assessor Refresher Training सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Form

2023-09-24 Notices Submitting Application For Studying Pharmacy in Paying Notice

Click here to Download Notice

2023-09-22 Notices सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनुदान सहयोगको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Click here to download Notice

2023-09-21 Notices Alternative Candidates Result 2080

Click Here To Download Diploma Notice , Pre-Diploma Notice

Click Here To Download Diploma Result, Pre-Diploma Result

2023-09-13 Notices छात्रवृत्ति तर्फको रिक्त कोटाको विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना

Click Here to Download Notice

2023-09-11 Notices School of Health Science - General Medicine - Updated Result

Click here to Download Notice

Click here to Download General Medicine - Updated Result

2023-09-10 Notices Practical Marks Submission Related Notice

Click here to download Notice