आइतवार,१९ मंसिर,२०७८(Sunday,5 December,2021 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login
Published Date Category Title Description Download
2021-12-03 Diploma level Re-Entrance Result 2078

Click here to download Notice

Click here to download Automobile, Civil j-p, Civil stv, Civil ab, Computer, E&E, Electrical, Geomatics,IT, Mechanical, Mechatronics

2021-12-03 Diploma level Re-Entrance Result 2078

Click here to download Notice

Click here to download  Accupunture, Animal Sc, Ayurved, CMLTa-n, CMLT p-y, Dental

Forestry, HM, Ophthalmic, physio, plant g-k, plant l-s, radio c-k, radio m-y, social works

2021-12-02 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र र प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तिको वैकल्पिक उमेदवारको नतिजा

Click here to Download Notice

Click here to Download Diploma Level Result

Click here to Download Prediploma Level Result

2021-11-24 Notices डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्कीय पुन:प्रवेश परिक्षाको नतिजा तयार गरी पठाउने सूचना

Click Here to Download Notice

Click Here to download Format

2021-11-03 Notices Full Paying Entrance Result 2078/07/17

Click here to Download Prayageshor Ma. vi Result 

2021-11-03 Notices २०७८/०७/१७ वर्गीकृत छात्रवृत्ति बैकल्पिक उमेदवार नतिजा

Click here to download Notice

Click here to download Pre-Diploma Result

Click here to download Diploma Engineering Result & Other than Engineering Result

2021-11-03 Notices Short term training new affiliation time extension notice 2078.07.17

Click here to download Notice

2021-10-28 Notices छोटो अवधिको तालीम सम्बन्धी सूचना २०७८/०७/११

Click here to Download Notice

Click here to Download Format

2021-10-24 Notices २०७८/०७/०७ स्कुल अफ हेल्थ साइन्सको परिमार्जित पूर्णशुल्किय नतिजा सम्बन्धि सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result 

2021-10-20 Notices २०७८/०७/०२ वर्गीकृत छात्रवृत्ति बैकल्पिक उमेदवार नतिजा

Click here to download Notice

Click here to download Diploma Result1, Result2

Click here to download Pre-Diploma Result 

2021-10-20 Notices डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको छुट संस्थाहरुको नतिजा सम्बन्धि सूचना २०७८/०७/०३

Click here to Download Notice 

Click here to Download Result 

2021-10-11 Notices छोटो अवधिको तालीम कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना

Click here to download Notice

Click here to download Application Form

Click here to download List of Training 

2021-09-30 Notices Full Paying Entrance Result 2078/06/14

Click here to Downlaod CMC, Siddhartha SS Result

2021-09-27 Notices Full Paying Entrance Result 2078/06/11

Click here to download notice

Click here to download Asian Foundation pharmacy, BArun Devi Animal Sc, Kantipur College of TS Civil, RPI An. Sc, RPI Pl. Sc

2021-09-26 Notices Madan Ashirt Memorial Polytechnic Institute Full Paying Result

Click here to Downlaod REsult

2021-09-25 Notices २०७८/०६/०८ Bagmati Province प्रि डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति नतिजा सम्बन्धि सूचना

Clcik here to download Notice

Click here to Download Result

2021-09-25 Notices डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह वर्गीकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना २०७८/०६/०७

Click here to Download Notice

Click Here to Download Engineering, Health , Others Result

2021-09-25 Notices 2078/06/09 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्किय नतिजा सम्बन्धि सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Radiography A-k, RAdiography M-YMechanical, Mechatronics, Animal Sc A-j

Animal Sc M-S, Food & DAiry, Forestry, Hotel mgmt, Plant ABDGH, Plant Sc JKL, Plant Sc MNP, Plant Sc S, Social Works

2021-09-25 Notices 2078/06/09 Bagmati Province: डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्किय नतिजा सम्बन्धि सूचना

Click Here to Download  Notice

Click Here to download Accupunture, Ayurved, CMLT A-I, CMLT K-M, CMLT N, CMLT O-S,

CMLT S-Y, Dental, HA A-K, HA I-N, HA N-V, Ophthalmic

Pharmacy A-K, Pharmacy L-N, Pharmacy P-V,

2021-09-25 Notices डिप्लोमा प्रमाणपत्र तहको पुर्णशुल्किया नतिजा २०७८/०६/०९

Click here to download Notice 

Click here to Download Architecture, Automobile, Civil S,t, Civil S,v, Civil ACDG, civil B

Civil JKL, Civil MNOP, Computer, Electrical & Electronics, Electrical

Geomatics A-N, Geomatics P-S, Hydropower, IT

2021-09-14 Notices डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्किय तर्फको प्नवेश परीक्षाकाे नतिजा तयारी सम्बन्धमा २०७८/५/२९

Click here to download Notice 

Click here to Download Result Format 

2021-09-10 Notices कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा २०७८।०५।२५

Click here to Download Notice

2021-09-03 Notices बोलपत्र स्विकृती सम्बन्धि आसयको सूचना २०७८।०५।१८

Click here to Download Notice

2021-08-20 Notices CICT Form

Click here to download Form

2021-06-29 Notices छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सम्बन्धि सूचना २०७८.०३.१५

Click here to Download Notice

Click here to Download Updated अनुसूची ३

2021-06-22 Notices बागमती प्रदेश: पुनर्योग सम्बन्धि सूचना २०७८.०३.०८

Click here to download Notice

Click here to download Retotaling form 

2021-06-06 Notices २०७८/०२/२३ :अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण स्व:मुल्यांकन फाराम भरि पठाउने बारेको जरुरी सूचना

Click Here to Download Notice

2021-06-05 Notices छोटो अवधीको सिपमुलक तालिमसंग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सूचना २०७८.०२.२१

Click here to Download Notice 

2021-05-30 Notices बागमती प्रदेश : सामुदायिक बिद्यालयको अनुदानको अन्तिम किस्ता सम्बन्धि सूचना २०७८.०२.१६

Click here to download Notice

2021-05-02 Notices बैकल्पिक माध्यमबाट प्रशिक्षण संचालन सम्बन्धि सूचना २०७८.०१.१९

Click here to Download Notice

2021-04-02 Notices अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धि सूचना

Click here to download notice

Click here to download Common Tools 

Click here to download Standard 6 For diploma health related subjects

Click here to download Standard 6 for diploma engineering related subjects

Click here to download Standard 6 for diploma agriculture and other related subjects 

Click here to download Standard 6 for pre diploma engineering related subjects

Click here to…

2021-02-15 Notices डिप्लोमा तथा प्रिडिप्लोमा तहको बर्गीकृत छात्रवृत्तिको रिक्त कोटामा आबेदन माग सम्बन्धि सूचना २०७७.११

Click here to Download Notice

Click here to Download Application Form (For Students)

Click here to Download Result Preparation Format (For institutes only)

2021-01-19 Notices TECS बिद्यालयलाइ प्रयोगशाला व्यवस्थापन अनुदान रकम वितरण सम्बन्धि जरुरी सूचना

Click here to Download Notice

2021-01-13 Notices बागमती प्रदेश को सर्बेक्षण फारम

Click down to fill up the form 

2021-01-11 Notices छात्रवृत्ति विवरण अध्यावधिक गराउने सम्बन्धमा

Click here to Download Notice

Click here to Download Format 1, Format 2

2021-01-03 Notices TSLC BACK EXAM SYMBOL NO. OF ALL INSTITUTES AND ALL TRADE

Click Here to Download Symbol No.

2020-12-31 Notices सामुदायिक बिद्यालयहरुमा अनुदान सहयोग २०७७/०९/१६

Click Here to download Notice

2020-12-09 Notices सामुदायिक बिद्यालयहरुमा अनुदान सहयोग

Click here to download Notice

Click here to download Format

2020-12-04 Notices Short Term Training Related Notice 2077

Click here to download Notice

2020-11-28 Notices Short Term Training Related Notice

Click here to Download Notice 

Click here to Download Training Guidelines

Click here to Download Training Curriculum

2020-11-21 Notices Notice related to Admission Process of Alternative Candidate

Click here to Download Notice

2020-10-06 Notices Notice on Change in Question Pattern for Pre-Diploma

Click Here to Download Notice 

2020-09-21 Notices Instruction Skills Related Notice

Click Here To Download NOTICE

2020-09-15 Notices Notice Regarding the Submission of Details of Students

Click here to Download Notice 

2020-09-01 Notices Notice on E-learning for TECS

Click here to DOWNLOAD NOTICE

2020-08-28 Notices Notice on E-learning

Click here to Download NOTICE

2020-07-01 Notices Short Term Training Related Notice

Click Here to Download Notice

2020-06-17 Notices Notice

Click here to download

2020-06-05 Notices Short Term Training Related Notice

Click here to Download

2020-05-10 Notices Training Related Notice

Click here to Download Notice