सोमवार,१५ जेठ,२०८०(Monday,29 May,2023 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login
Published Date Category Title Description Download
2023-05-26 Notices सीप परिक्षण मुल्यांकनकर्ता (Skill Test Assessor) तालिमको लागि सहभागी छनौट सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice & Result

2023-05-23 Notices परीक्षामा खटिएका बा.सु./स.बा.सु. हरुलाई पेस्की फर्छेयौट गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Click here to Download Notice

2023-05-23 Notices निजी तालिम प्रदायक संस्थाहरुले NSTB को database मा तालिमको विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

Click here to Download Notice

2023-05-22 Notices सेवा करारको बैकल्पिक उम्मेद्‍वारहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना (2080/02/08)

Click Here To Download Result

2023-05-21 Notices सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (२०८०/०२/०७)

Click Here To Download Notice

2023-05-19 Notices छोटो अवधिको तालिम संचालन गर्ने निजि तालिम प्रदायक संस्थालाई username र password सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click heret to Download Format

2023-05-11 Notices सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (2080/01/28)

Click here to download Notice

Click here to download Application Form

2023-05-09 Notices PRACTICAL EXAM RELATED DOCUMENTS

Click here to Download PRACTICAL EXAM RELATED DOCUMENTS

2023-05-08 Notices प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण शिक्षालयहरुको PAN No. र बैंक खाता सम्बन्धमा

Click here to Download Notice

2023-05-07 Notices सीपमुलक तालिमको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

2023-05-03 Notices उप केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धि जरुरी सूचना

Click here to download Notice

2023-05-02 Notices प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा संशोधन सम्बन्धी सूचना २०८०/०१/१९

Click here to Download Notice

2023-04-29 Notices प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव (RFP) मा संशोधन सम्बन्धी सूचना २०८०/०१/१६

Click here to Download Notice

2023-04-25 Notices प्रि-डिप्लोमा तहको प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्तांक पठाउने बारेको जरुरी सूचना

Click here to Download Notice

2023-04-25 Notices छोटो अवधिको तालिमको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

Click here to Download Notice

Click here to Download Request for Proposal(RFP)

Click here to Download Working Procedure (Karyabidhi)

2023-04-24 Notices परिषद् प्रदेश कार्यालयसंग सम्झौता भएका तालिमका विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

Click here to Download Notice

2023-04-22 Notices परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

2023-04-18 Notices स्व:मुल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०/०१/०५

Click here to Download Notice

Click here to Download Monitoring Tool (Common)

Click here to Download Standard 6

2023-03-28 Notices रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी जरुरी सुचना (2079/12/14)

Click here to download Notice

2023-03-27 Notices स्व:मुल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Common Monitoring Tool (Self Evaluation)

Click here to Download Standard 6 Form 

2023-03-25 Notices सीप परीक्षण मुल्यांकनकर्ता र पुनर्ताजकी तालिम सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Asserssor Notice 

Click here to Download Assessor Form

Click here to Download Assessor Refresser Notice

Click here to Download Assessor Refresher Form

2023-03-24 Notices Pre-Diploma One Subject Chance Exam Result 2079

Click here to download result  Apprenticeship   Regular program

2023-03-16 Notices सेवा करारको बैकल्पिक उम्मेद्‍वारहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना(2079/12/02

Click here to download Notice

2023-03-12 Notices आङ्गिक शिक्षालयले चालु आ.व.को तालिम विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

Click here to Download Notice

2023-03-12 Notices सेवा करारको बैकल्पिक उम्मेद्‍वारहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना (२०७९।११।२८)

Click here to download Notice

2023-03-07 Notices गत आ.व. २०७८।७९ को परीक्षा सोधभर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७९।११।२३)

Click here to download Notice

2023-03-05 Notices Pre-diploma withheld result (2079/11/21)

Click here to Download Results Regular withheld, Online back withheld, Offline back withheld

2023-03-05 Notices मिति २०७९/११/१९ को प्रकाशित सेवा करार बैकल्पिक उम्मेद्‍वारहरूको आवेदन माग सम्बन्धी संशोधित सूचना

Click here to download Notice

2023-03-03 Notices सेवा करारको बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुको आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (२०७९/११/१९)

Click here to download Notice

Click here to download Application form

2023-02-26 Notices सेवा करारमा सिफारिस गर्न बैकल्पिक उम्मेद्‍वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (२०७९/११/१४)

Click here to download Notice

Click here to download Application Form

2023-02-15 Notices सेवा करारको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

2023-02-10 Notices छोटो अवधिको तालिम संचालनका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना २०७९/१०/२७

Click here to Download Notice

2023-02-07 Notices सेवा करारमा सिफारिस गर्न बैकल्पिक उम्मेद्‍वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (२०७९/१०/२४)

Click here to download Notice

Click here to download Application Form

2023-02-07 Notices सामुदायिक/साझेदारी विद्यालयलाई अनुदान सम्झौता सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

2023-02-05 Notices वार्षिक परीक्षा प्रणालीका कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्ति तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Results CMLT, General Medicine, Pharmacy, Nursing, Radiography, Physiotherapy

2023-02-02 Notices सेवा करारको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेद्‍वारहरुलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी

Click here to download Notice

2023-01-31 Notices वार्षिक परीक्षा प्रणालीका कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्ति तर्फ आवेदन दिने सम्बन्धी जरुरी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Application Format

Click here to Download Vacant Seat Details

2023-01-27 Notices वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त सिटहरुको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

Click here to Download Notice

2023-01-25 Notices RFP मा संशोधन सम्बन्धी सूचना २०७९/१०/११

Click here to Download Notice

2023-01-24 Notices सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मद्‌वारबाट आवेदन माग गरिएको सूचना (२०७९/१०/१०)

Click here to download Notice

Click here to download Application Form

2023-01-24 Notices Pre-diploma Level Result (exam held in 2079 Baishakh)

Click here to Download Result of Regular Program, Online Back Withheld, Offline Back Withheld

2023-01-13 Notices २०७९/०९/२९: छोटो अवधिको तालिम संचालनका लागि RFP पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Request for Proposal 

Click here to Download list of ELigible Institutes

2023-01-12 Notices सेवा करारको बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

2023-01-10 Notices वर्गीकृत छात्रवृत्ति तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Pre-Diploma Result

Click here to Download Diploma Result

2023-01-10 Notices Pre-diploma Level Special Chance Exam Result (Exam held in 2079, Bhadra)

Click here to Download Result

2023-01-09 Notices स्वास्थ्य कार्यक्रमको Cutoff List को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to  Download Notice

Click here to Download Result of Bharatpur Samudayik Hospital Nursing

Click here to Download Result of Helping Hands Community Hospital Nursing

Click here to Download Result of Samudayik Swaasthya Institute HA

2023-01-08 Notices सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान माग सम्बन्धी सूचना २०७९/०९/२४

Click here to download Notice

Click here to Download Form 

2023-01-06 Notices वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ आवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Click here ot Download Notice

Click here to Download Application Format

Click here to Download Vacant Sheet Details Diploma, Prediploma

2023-01-04 Notices वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त रहेका सिटहरुको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

2023-01-04 Notices थप संस्थामा नर्सिङ् कार्यक्रमको वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result