आइतवार,१० असार,२०८१(Sunday,23 June,2024 )    +977-57524991    bagmati.ctevt@gmail.com Check Mail Login
Published Date Category Title Description Download
2024-06-10 Notices जो जस संग सम्बन्धित छ :२०८१/०२/२८

Click here to  Download Notice

2024-06-05 Notices Withheld Result of Kathmandu Training Center

Click Here to download Result

2024-06-04 Notices सेवा करार बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना २०८१/०२/२२

Click here to Dowanload Notice

2024-06-04 Notices जो जस संग सम्बन्धित छ ।

Click Here To Download Notice

2024-05-29 Notices श्रमाधान रोजगार मेलामा सहभागिता/स्टल राख्ने सम्बन्धी सूचना २०८१/०२/१६

Click here to Download Notice

2024-05-27 Notices बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना 2081/02/14

Click here to Download Notice

2024-05-26 Notices सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना २०८१/०२/१३

Click here to Download Notice & Application

2024-05-14 Notices सेवा करार बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना २०८१/०२/०१

Click here to Download Notice

2024-05-13 Notices Career Guidance Training (CGT) सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना

Click here to download Notice

2024-05-07 Notices सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना २०८१/०१/२५

Click here to Download Notice & Application Form

2024-05-07 Notices Pre-Diploma Result

Click Here to Download 2080 baishakh Withheld Result

Click Here to download Apprenticeship Result

Click here to download 2080 bhadra Result

2024-04-05 Notices बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०/१२/२३

Click here to Download Notice

2024-03-26 Notices सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना-कृषि प्रशिक्षक (पशुपालन)

Click Here to download Notice

2024-03-14 Notices OJT को प्राप्तांक पठाउने बारे जरुरी सूचना

Click here to download Notice

2024-03-13 Notices राष्ट्रिय सीप प्रमाण-पत्र वितरण सम्बन्धी सूचना २०८०.११.३०

Click here to Download Notice

2024-03-13 Notices बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०/११/२९

Click here to Download Notice

2024-02-28 Notices सेवा करार बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना २०८०/११/१६

Click here to Download Notice

2024-02-27 Notices सेवा करार बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना २०८०/११/१५

Click here to Download Notice

2024-02-21 Notices 2080/11/09 सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice & Application

2024-02-20 Notices सेवा करार बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2080/11/08

Click here to Download Notice

2024-02-18 Notices सेवा करार बैकल्पिक नतिजा २०८०/११/०४

Click here to Download Notice & Result

2024-02-15 Notices स्वमूल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०/११/०३

Click here to Download Notice

Click here to Common Monitoring Tools

Click here to Download Standard Six (6)

2024-02-11 Notices सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (२०८०/१०/२८)

Click here to Download Notice & Application

2024-02-08 Notices 2080-10-25 सेवा करार सिफारिस गर्न बैकल्पिक उम्मेदवारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना ।

Click here to Download Notice & Application

2024-02-08 Notices सेवा करार बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

2024-02-06 Notices परिक्षा उप केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना

Click Here To Download Notice

2024-02-05 Notices प्राविधिक शिक्षा सञ्‍चालनको लागि स्थानीय तहमार्फत अनुदान वितरण मापदण्ड, २०८०

Click here to download Notice

Bagmati Province TECS School List

2024-01-29 Notices सेवा करार बैकल्पिक नतिजा २०८०/१०/१५

Click here to Download Notice & Result 

2024-01-29 Notices राजश्वमा जम्मा भएको रकम फिर्ता तथा समायोजन नहुने सम्बन्धी सूचना

Click here to download Notice

2024-01-29 Notices 2080-10-15 सेवा करार सिफारिस गर्न बैकल्पिक उम्मेदवारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना ।

Click here to Download Notice & Application

2024-01-26 Notices सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनुदान सहयोगको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

Click here to download Notice

2024-01-22 Notices २०८०-१०-०८ करार सेवा सिफारिस गर्न बैकल्पिक उम्मेदवारबाट आबेदन माग सम्बन्धि सूचना

Click here to download Notice & Application

2024-01-21 Notices करार सेवा सिफारिस गर्न बैकल्पिक उम्मेदवारबाट आबेदन माग सम्बन्धि सूचना

Click Here To Download Notice & Application

2024-01-21 Notices RPL सीप परिक्षण आवेदन आह्वान सम्बन्धि थप सूचना

Click here to Download Notice

2024-01-10 Notices 2080-09-25 Bagmati Province सेवा करार नतिजा

Click here to Download Notice & Result

2024-01-10 Notices सीप परीक्षणको आवेदन आह्ववान सम्बन्धी सूचना (२०८०/०९/२५)

Click here to Download Notice

Click here to Download Skill Test Form

2024-01-09 Notices 2080.09.24 - सेवा करार नतिजा (Bagmati Province)

Click Here To Download Result

2024-01-08 Notices 2080.09.23 - सेवा करार नतिजा (Bagmati Province)

Click Here To Download Result

2024-01-08 Notices Pre-Diploma Regular & Back Withheld Result held on 2080 Baishakh

Click Here to Download Regular Result & Back Withheld Result

2024-01-07 Notices बागमती प्रदेश: सेवा करार नतिजा २०८०.०९.२२

Click Here To Download Result & Notice

2024-01-06 Notices बागमती प्रदेश: सेवा करार नतिजा २०८०.०९.२१

Click here to Download Notice & Result

2023-12-31 Notices व्यक्ति सेवा करार छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Result Notice

2023-12-20 Notices सेवा करार परीक्षा तालिका तथा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

Click Here To Download Notice

2023-12-20 Notices सेवा करार दरखास्त फाराम पुन: स्वीकृत तथा अस्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना

Click Here To Download Notice

2023-12-15 Notices सेवा करार दरखास्त फाराम स्वीकृत तथा अस्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

2023-11-26 Notices बिज्ञहरुको सूचि अध्यावधिक गर्ने सम्बधी सूचना

Click here to Download Notice and Application Form

2023-11-26 Notices सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Application Form 

Click here to Download Additional Vacancy Notice of Posta Bahadur Polytechnic 

Click here to Download Additional Vacancy Notice of Panauti Polytechnic Institute 

Click here to Download Notice for the Employees working in Service Contract

2023-11-24 Notices OJT को प्राप्तांक पठाउने बारे सूचना

Click Here To Download Notice

2023-11-22 Notices परीक्षा पेश्की वाँकी रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना

Click here to download Notice

2023-11-20 Notices Practical Related Documents

Click Here To Download File