सोमवार,१५ जेठ,२०८०(Monday,29 May,2023 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login

सीप परिक्षण मुल्यांकनकर्ता (Skill Test Assessor) तालिमको लागि सहभागी छनौट सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-२-१२

Last Update On: २०९०-२-१२
Read More

परीक्षामा खटिएका बा.सु./स.बा.सु. हरुलाई पेस्की फर्छेयौट गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: २०९०-२-९

Last Update On: २०९०-२-९
Read More

निजी तालिम प्रदायक संस्थाहरुले NSTB को database मा तालिमको विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

Publish Date: २०९०-२-९

Last Update On: २०९०-२-९
Read More

सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (२०८०/०२/०७)

Publish Date: २०९०-२-७

Last Update On: २०९०-२-७
Read More

छोटो अवधिको तालिम संचालन गर्ने निजि तालिम प्रदायक संस्थालाई username र password सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-२-५

Last Update On: २०९०-२-५
Read More

सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (2080/01/28)

Publish Date: २०९०-१-२९

Last Update On: २०९०-१-२९
Read More

PRACTICAL EXAM RELATED DOCUMENTS

Publish Date: २०९०-१-२६

Last Update On: २०९०-१-२६
Read More

प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण शिक्षालयहरुको PAN No. र बैंक खाता सम्बन्धमा

Publish Date: २०९०-१-२५

Last Update On: २०९०-१-२५
Read More

Publish Date: २०९०-१-२४

Last Update On: २०९०-१-२४
Read More

Publish Date: २०९०-१-२०

Last Update On: २०९०-१-२०
Read More

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा संशोधन सम्बन्धी सूचना २०८०/०१/१९

Publish Date: २०९०-१-१९

Last Update On: २०९०-१-१९
Read More

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव (RFP) मा संशोधन सम्बन्धी सूचना २०८०/०१/१६

Publish Date: २०९०-१-१६

Last Update On: २०९०-१-१६
Read More

प्रि-डिप्लोमा तहको प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्तांक पठाउने बारेको जरुरी सूचना

Publish Date: २०९०-१-१२

Last Update On: २०९०-१-१२
Read More

छोटो अवधिको तालिमको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

Publish Date: २०९०-१-१२

Last Update On: २०९०-१-१२
Read More

परिषद् प्रदेश कार्यालयसंग सम्झौता भएका तालिमका विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

Publish Date: २०९०-१-११

Last Update On: २०९०-१-११
Read More

परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-१-९

Last Update On: २०९०-१-९
Read More

स्व:मुल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०/०१/०५

Publish Date: २०९०-१-५

Last Update On: २०९०-१-५
Read More

रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी जरुरी सुचना (2079/12/14)

Publish Date: २०७९-१२-१४

Last Update On: २०७९-१२-१४
Read More

स्व:मुल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-१२-१३

Last Update On: २०७९-१२-१३
Read More

सीप परीक्षण मुल्यांकनकर्ता र पुनर्ताजकी तालिम सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-१२-११

Last Update On: २०७९-१२-१२
Read More

सेवा करारको बैकल्पिक उम्मेद्‍वारहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना(2079/12/02

Publish Date: २०७९-१२-२

Last Update On: २०७९-१२-२
Read More

आङ्गिक शिक्षालयले चालु आ.व.को तालिम विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

Publish Date: २०७९-११-२९

Last Update On: २०७९-११-२९
Read More

सेवा करारको बैकल्पिक उम्मेद्‍वारहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना (२०७९।११।२८)

Publish Date: २०७९-११-२९

Last Update On: २०७९-११-२९
Read More

गत आ.व. २०७८।७९ को परीक्षा सोधभर्ना सम्बन्धी सूचना (२०७९।११।२३)

Publish Date: २०७९-११-२३

Last Update On: २०७९-११-२३
Read More

मिति २०७९/११/१९ को प्रकाशित सेवा करार बैकल्पिक उम्मेद्‍वारहरूको आवेदन माग सम्बन्धी संशोधित सूचना

Publish Date: २०७९-११-२१

Last Update On: २०७९-११-२२
Read More

सेवा करारको बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुको आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (२०७९/११/१९)

Publish Date: २०७९-११-१९

Last Update On: २०७९-११-१९
Read More

सेवा करारमा सिफारिस गर्न बैकल्पिक उम्मेद्‍वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (२०७९/११/१४)

Publish Date: २०७९-११-१४

Last Update On: २०७९-११-१४
Read More

सेवा करारको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-११-३

Last Update On: २०७९-११-३
Read More

छोटो अवधिको तालिम संचालनका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना २०७९/१०/२७

Publish Date: २०७९-१०-२७

Last Update On: २०७९-१०-२९
Read More

सेवा करारमा सिफारिस गर्न बैकल्पिक उम्मेद्‍वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (२०७९/१०/२४)

Publish Date: २०७९-१०-२४

Last Update On: २०७९-१०-२४
Read More

सामुदायिक/साझेदारी विद्यालयलाई अनुदान सम्झौता सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-१०-२४

Last Update On: २०७९-१०-२४
Read More

सेवा करारको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेद्‍वारहरुलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी

Publish Date: २०७९-१०-१९

Last Update On: २०७९-१०-१९
Read More

वार्षिक परीक्षा प्रणालीका कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्ति तर्फ आवेदन दिने सम्बन्धी जरुरी सूचना

Publish Date: २०७९-१०-१७

Last Update On: २०७९-१०-१७
Read More

वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त सिटहरुको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

Publish Date: २०७९-१०-१३

Last Update On: २०७९-१०-१३
Read More

RFP मा संशोधन सम्बन्धी सूचना २०७९/१०/११

Publish Date: २०७९-१०-११

Last Update On: २०७९-१०-१३
Read More

सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मद्‌वारबाट आवेदन माग गरिएको सूचना (२०७९/१०/१०)

Publish Date: २०७९-१०-१०

Last Update On: २०७९-१०-१०
Read More

२०७९/०९/२९: छोटो अवधिको तालिम संचालनका लागि RFP पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-२९

Last Update On: २०७९-९-२९
Read More

सेवा करारको बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-२९

Last Update On: २०७९-९-२९
Read More

सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान माग सम्बन्धी सूचना २०७९/०९/२४

Publish Date: २०७९-९-२४

Last Update On: २०७९-९-२४
Read More

वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ आवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: २०७९-९-२२

Last Update On: २०७९-९-२२
Read More

वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त रहेका सिटहरुको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-२०

Last Update On: २०७९-९-२०
Read More

थप संस्थाको लागि वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-१५

Last Update On: २०७९-९-१५
Read More

सेवा करारका लागि वैकल्पिक उम्मेद्वारहरूबाट आवेदन माग गरिएको सुचना २०७९्/०९/१३

Publish Date: २०७९-९-१३

सेवा करारका लागि  वैकल्पिक उम्मेद्वारहरूबाट आवेदन माग गरिएको सुचना

Last Update On: २०७९-९-१३
Read More

आ.व. २०७९/०८० मा छोटो अवधिको तालिम संचालनका लागि सूची दर्ता गराएका संस्थाहरु सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-१२

Last Update On: २०७९-९-१२
Read More

वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त कोटाका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-४

Last Update On: २०७९-९-४
Read More

वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त कोटाका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-२९

Last Update On: २०७९-९-२९
Read More

सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२३)

Publish Date: २०७९-९-२३

Last Update On: २०७९-९-२३
Read More

सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२२)

Publish Date: २०७९-९-२२

Last Update On: २०७९-९-२२
Read More

२०७९-०८-२१ - सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-२१

Last Update On: २०७९-९-२१
Read More

सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७९-०८-२०)

Publish Date: २०७९-९-२०

Last Update On: २०७९-९-२०
Read More