शुक्रवार,२७ श्रावण,२०७९(Friday,12 August,2022 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login

छोटो अवधिको तालिमको प्रस्तावना सम्बन्धी सूचना २०७९/०३/२०

Publish Date: २०७९-३-२०

Last Update On: २०७९-३-२०
Read More

आ. व. २०७८/०७९ मा भुक्तानी दिनुपर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: २०७९-३-९

Last Update On: २०७९-३-९
Read More

बैकल्पिक उम्मेदबारले सेवा करारका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

Publish Date: २०७९-२-२३

Last Update On: २०७९-२-२३
Read More

सिलबन्दी कोटेशन सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-१-२१

Last Update On: २०७९-१-२१
Read More

२०७८/१२/१०: प्रभावकारिता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: २०७९-१२-१०

Last Update On: २०७९-१२-१०
Read More

२०७८/१२/१०: नीजि तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई तालिमको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

Publish Date: २०७९-१२-१०

Last Update On: २०७९-१२-१२
Read More

नर्सिङ् कार्यक्रमको छात्रवृत्ति तर्फको रिक्त कोटामा आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-११-२६

Last Update On: २०७९-११-२६
Read More

बागमती प्रदेश अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाले स्वमूल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: २०७९-११-२०

Last Update On: २०७९-११-२०
Read More

मिति २०७८/१०/०६ गतेबाट संचालन भैरहेको परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराईने पारिश्रमिक

Publish Date: २०७९-११-११

Last Update On: २०७९-११-११
Read More

CICT Form Format

Publish Date: २०७९-११-३

Last Update On: २०७९-११-३
Read More

सेवा स्थगित हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: २०७९-१०-२७

Last Update On: २०७९-१०-२७
Read More

2078/10/27: बागमती प्रदेश सुचिकृत भएका संस्थाहरुलाई छोटो अवधीको तालिमको RFP पेश गर्ने बारे

Publish Date: २०७९-१०-२७

Last Update On: २०७९-१०-२७
Read More

सामुदायिक/साझेदारी विद्यालयहरुलाई अनुदान वितरणसंग सम्बन्धित सूचना

Publish Date: २०७९-१०-२४

Last Update On: २०७९-१०-२४
Read More

छोटो अवधिको तालीम कार्यक्रमको सम्बन्धन/स्वीकृति पत्र लिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Publish Date: २०७९-१०-१६

Last Update On: २०७९-१०-१६
Read More

वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त कोटामा आवेदन भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-१०-१०

Last Update On: २०७९-१०-१०
Read More

पूर्वाधार निरिक्षण शुल्क जम्माको म्याद थप सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: २०७९-९-२२

Last Update On: २०७९-९-२२
Read More

वर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तिको रिक्त कोटाको लागि आवेदन भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: २०७९-९-२०

Last Update On: २०७९-९-२०
Read More

सेवा करारमा नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी सूचना - २०७८/०९/१४

Publish Date: २०७९-९-१४

Last Update On: २०७९-९-१४
Read More

पूर्वाधार निरिक्षणको शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धि सूचना

Publish Date: २०७९-९-१३

Last Update On: २०७९-९-१३
Read More

सुची दर्ताको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

Publish Date: २०७९-९-१३

Last Update On: २०७९-९-१३
Read More

सेवा करारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना - २०७८/०९/११

Publish Date: २०७९-९-११

Last Update On: २०७९-९-११
Read More

सेवा करारमा नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी सूचना - २०७८/०९/१०

Publish Date: २०७९-९-१०

Last Update On: २०७९-९-१०
Read More

सेवा करारमा नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-९

Last Update On: २०७९-९-९
Read More

सेवा करारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-९

Last Update On: २०७९-९-९
Read More

सेवा करारको लिखित परीक्षाको थप नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-७

Last Update On: २०७९-९-७
Read More

सेवा करारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-६

Last Update On: २०७९-९-६
Read More

प्रस्तावना फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

Publish Date: २०७९-९-५

Last Update On: २०७९-९-५
Read More

नर्सिंग कार्यक्रमको पूर्ण शुल्किय तर्फको नतिजा तयार गरी पठाउने सूचना

Publish Date: २०७९-९-१

Last Update On: २०७९-९-१
Read More

छोटो अवधिको तालीममा छनौट भएका संघ/संस्थाहरुलाई पूर्वाधार निरिक्षण शुल्क जम्मा गर्ने बारे सूचना

Publish Date: २०७९-९-२६

Last Update On: २०७९-९-९
Read More

प्रयोगशाला स्थापना तथा विषयगत प्राविधिक प्रशिक्षकको तलवका लागि प्रस्तावना फाराम भर्ने सूचना

Publish Date: २०७९-९-२१

Last Update On: २०७९-९-२१
Read More

छोटो अवधिको सिपमुलक तालीम प्रदायक संस्थाहरुलाई सुची दर्ता सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-९-२१

Last Update On: २०७९-९-२१
Read More

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्कीय पुन:प्रवेश परिक्षाको नतिजा तयार गरी पठाउने सूचना

Publish Date: २०७९-९-९

Last Update On: २०७९-९-९
Read More

Short term training new affiliation time extension notice 2078.07.17

Publish Date: २०७९-७-१७

Last Update On: २०७९-७-१७
Read More

छोटो अवधिको तालीम सम्बन्धी सूचना २०७८/०७/११

Publish Date: २०७९-७-११

Last Update On: २०७९-७-११
Read More

छोटो अवधिको तालीम कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-६-२५

Last Update On: २०७९-७-१०
Read More

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्किय तर्फको प्नवेश परीक्षाकाे नतिजा तयारी सम्बन्धमा २०७८/५/२९

Publish Date: २०७९-५-२९

Last Update On: २०७९-५-२९
Read More

कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा २०७८।०५।२५

Publish Date: २०७९-५-२५

Last Update On: २०७९-५-२५
Read More

बोलपत्र स्विकृती सम्बन्धि आसयको सूचना २०७८।०५।१८

Publish Date: २०७९-५-१९

Last Update On: २०७९-५-१९
Read More

CICT Form

Publish Date: २०७९-५-४

Last Update On: २०७९-५-४
Read More

छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सम्बन्धि सूचना २०७८.०३.१५

Publish Date: २०७९-३-१५

Last Update On: २०७९-३-१५
Read More

बागमती प्रदेश: पुनर्योग सम्बन्धि सूचना २०७८.०३.०८

Publish Date: २०७९-३-९

Last Update On: २०७९-३-९
Read More

२०७८/०२/२३ :अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण स्व:मुल्यांकन फाराम भरि पठाउने बारेको जरुरी सूचना

Publish Date: २०७९-२-२३

Last Update On: २०७९-२-२३
Read More

छोटो अवधीको सिपमुलक तालिमसंग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सूचना २०७८.०२.२१

Publish Date: २०७९-२-२२

Last Update On: २०७९-२-२२
Read More

बागमती प्रदेश : सामुदायिक बिद्यालयको अनुदानको अन्तिम किस्ता सम्बन्धि सूचना २०७८.०२.१६

Publish Date: २०७९-२-१६

Last Update On: २०७९-२-१६
Read More

बैकल्पिक माध्यमबाट प्रशिक्षण संचालन सम्बन्धि सूचना २०७८.०१.१९

Publish Date: २०७९-१-१९

Last Update On: २०७९-१-१९
Read More

अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धि सूचना

Publish Date: २०७७-१२-२०

Last Update On: २०७९-१-५
Read More

डिप्लोमा तथा प्रिडिप्लोमा तहको बर्गीकृत छात्रवृत्तिको रिक्त कोटामा आबेदन माग सम्बन्धि सूचना २०७७.११

Publish Date: २०७७-११-३

Last Update On: २०७७-११-१३
Read More

TECS बिद्यालयलाइ प्रयोगशाला व्यवस्थापन अनुदान रकम वितरण सम्बन्धि जरुरी सूचना

Publish Date: २०७७-१०-६

Last Update On: २०७७-१०-६
Read More

बागमती प्रदेश को सर्बेक्षण फारम

Publish Date: २०७७-९-२९

Last Update On: २०७७-९-२९
Read More

छात्रवृत्ति विवरण अध्यावधिक गराउने सम्बन्धमा

Publish Date: २०७७-९-२७

Last Update On: २०७७-९-२७
Read More