सोमवार,१८ मंसिर,२०८०(Monday,4 December,2023 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login

बिज्ञहरुको सूचि अध्यावधिक गर्ने सम्बधी सूचना

Publish Date: २०९०-९-१०

Last Update On: २०९०-९-१०
Read More

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-९-१०

Last Update On: २०९०-९-१७
Read More

OJT को प्राप्तांक पठाउने बारे सूचना

Publish Date: २०९०-९-९

Last Update On: २०९०-९-९
Read More

परीक्षा पेश्की वाँकी रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-९-६

Last Update On: २०९०-९-६
Read More

Practical Related Documents

Publish Date: २०९०-९-४

Last Update On: २०९०-९-४
Read More

RPL Counsellor/Assessor Refresher तालिमको आवेदन दिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-७-१७

Last Update On: २०९०-७-१७
Read More

Notice for Submitting Application For Studying Nursing and General Medicine in Paying

Publish Date: २०९०-६-३०

Last Update On: २०९०-६-३०
Read More

डिप्लोमा तहका (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको भर्नाका लागि निवेदन दिने सूचना

Publish Date: २०९०-६-२५

Last Update On: २०९०-६-२६
Read More

वैकल्पिक उम्मेदवार नभएका कार्यक्रमका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-६-१९

Last Update On: २०९०-६-१९
Read More

सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनुदान सहयोगको प्रस्तावना पेश स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-६-१७

Last Update On: २०९०-६-१७
Read More

छात्रवृत्ति तर्फको रिक्त कोटाको विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना 2080/06/14

Publish Date: २०९०-६-१४

Last Update On: २०९०-६-१४
Read More

RPL Counsellor/Assessor Refresher Training सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-६-११

Last Update On: २०९०-६-११
Read More

Submitting Application For Studying Pharmacy in Paying Notice

Publish Date: २०९०-६-७

Last Update On: २०९०-६-७
Read More

सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनुदान सहयोगको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-६-५

Last Update On: २०९०-६-५
Read More

छात्रवृत्ति तर्फको रिक्त कोटाको विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-५-२७

Last Update On: २०९०-५-२७
Read More

Publish Date: २०९०-५-२४

Last Update On: २०९०-५-२४
Read More

संशोधित नतिजा सम्बन्धी सूचना २०८०/०५/१७

Publish Date: २०९०-५-१७

Last Update On: २०९०-५-१७
Read More

CTEVT प.नि.का द्वारा जारी प्रवेश परीक्षाको मिति परिवर्तन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: २०९०-४-१९

Last Update On: २०९०-४-१९
Read More

प्रदेश कार्यालयको बैंक खातामा नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-४-१७

Last Update On: २०९०-४-१७
Read More

बागमती प्रदेश भित्रका आङ्गिक प्राविधिक शिक्षालयहरूमा प्रस्थापना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-४-१०

Last Update On: २०९०-४-१०
Read More

मौजुदा सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-४-९

Last Update On: २०९०-४-९
Read More

आधिकारीक इमेल ठेगाना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

Publish Date: २०९०-४-९

Last Update On: २०९०-४-९
Read More

सेवा करार सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (2080/03/13)

Publish Date: २०९०-३-१३

Last Update On: २०९०-३-१३
Read More

सीप परिक्षण मुल्यांकनकर्ता (Skill Test Assessor) तालिमको स्थान र समयतालिका सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-३-११

Last Update On: २०९०-३-११
Read More

सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (2080/03/01)

Publish Date: २०९०-३-१

Last Update On: २०९०-३-१
Read More

सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (२०८०/०२/३०)

Publish Date: २०९०-२-३०

Last Update On: २०९०-२-३०
Read More

शोक कार्यक्रम सम्बन्धमा

Publish Date: २०९०-२-२७

Last Update On: २०९०-२-२७
Read More

RPL Counsellor/Assessor Refresher Training सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-२-२६

Last Update On: २०९०-२-२६
Read More

पेस्की रकम फर्छ्यौट गर्ने सम्बन्धी बा.सु.हरुलाई सूचना

Publish Date: २०९०-२-२२

Last Update On: २०९०-२-२२
Read More

विज्ञापन रद्द गरिएको सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: २०९०-२-१७

Last Update On: २०९०-२-१७
Read More

सीप परिक्षण मुल्यांकनकर्ता (Skill Test Assessor) तालिमको लागि सहभागी छनौट सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-२-१२

Last Update On: २०९०-२-१२
Read More

परीक्षामा खटिएका बा.सु./स.बा.सु. हरुलाई पेस्की फर्छेयौट गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Publish Date: २०९०-२-९

Last Update On: २०९०-२-९
Read More

निजी तालिम प्रदायक संस्थाहरुले NSTB को database मा तालिमको विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

Publish Date: २०९०-२-९

Last Update On: २०९०-२-९
Read More

सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (२०८०/०२/०७)

Publish Date: २०९०-२-७

Last Update On: २०९०-२-७
Read More

छोटो अवधिको तालिम संचालन गर्ने निजि तालिम प्रदायक संस्थालाई username र password सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-२-५

Last Update On: २०९०-२-५
Read More

सेवा करार सिफारिस गर्न वैकल्पिक उम्मेद्वारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना (2080/01/28)

Publish Date: २०९०-१-२९

Last Update On: २०९०-१-२९
Read More

PRACTICAL EXAM RELATED DOCUMENTS

Publish Date: २०९०-१-२६

Last Update On: २०९०-१-२६
Read More

प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण शिक्षालयहरुको PAN No. र बैंक खाता सम्बन्धमा

Publish Date: २०९०-१-२५

Last Update On: २०९०-१-२५
Read More

Publish Date: २०९०-१-२४

Last Update On: २०९०-१-२४
Read More

Publish Date: २०९०-१-२०

Last Update On: २०९०-१-२०
Read More

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा संशोधन सम्बन्धी सूचना २०८०/०१/१९

Publish Date: २०९०-१-१९

Last Update On: २०९०-१-१९
Read More

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव (RFP) मा संशोधन सम्बन्धी सूचना २०८०/०१/१६

Publish Date: २०९०-१-१६

Last Update On: २०९०-१-१६
Read More

प्रि-डिप्लोमा तहको प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्तांक पठाउने बारेको जरुरी सूचना

Publish Date: २०९०-१-१२

Last Update On: २०९०-१-१२
Read More

छोटो अवधिको तालिमको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

Publish Date: २०९०-१-१२

Last Update On: २०९०-१-१२
Read More

परिषद् प्रदेश कार्यालयसंग सम्झौता भएका तालिमका विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा

Publish Date: २०९०-१-११

Last Update On: २०९०-१-११
Read More

परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०९०-१-९

Last Update On: २०९०-१-९
Read More

स्व:मुल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०/०१/०५

Publish Date: २०९०-१-५

Last Update On: २०९०-१-५
Read More

रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी जरुरी सुचना (2079/12/14)

Publish Date: २०७९-१२-१४

Last Update On: २०७९-१२-१४
Read More

स्व:मुल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-१२-१३

Last Update On: २०७९-१२-१३
Read More

सीप परीक्षण मुल्यांकनकर्ता र पुनर्ताजकी तालिम सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-१२-११

Last Update On: २०७९-१२-१२
Read More