आइतवार,१९ मंसिर,२०७८(Sunday,5 December,2021 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्कीय पुन:प्रवेश परिक्षाको नतिजा तयार गरी पठाउने सूचना

Publish Date: २०७९-९-९

Last Update On: २०७९-९-९
Read More

Short term training new affiliation time extension notice 2078.07.17

Publish Date: २०७९-७-१७

Last Update On: २०७९-७-१७
Read More

छोटो अवधिको तालीम सम्बन्धी सूचना २०७८/०७/११

Publish Date: २०७९-७-११

Last Update On: २०७९-७-११
Read More

छोटो अवधिको तालीम कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७९-६-२५

Last Update On: २०७९-७-१०
Read More

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्किय तर्फको प्नवेश परीक्षाकाे नतिजा तयारी सम्बन्धमा २०७८/५/२९

Publish Date: २०७९-५-२९

Last Update On: २०७९-५-२९
Read More

कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा २०७८।०५।२५

Publish Date: २०७९-५-२५

Last Update On: २०७९-५-२५
Read More

बोलपत्र स्विकृती सम्बन्धि आसयको सूचना २०७८।०५।१८

Publish Date: २०७९-५-१९

Last Update On: २०७९-५-१९
Read More

CICT Form

Publish Date: २०७९-५-४

Last Update On: २०७९-५-४
Read More

छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सम्बन्धि सूचना २०७८.०३.१५

Publish Date: २०७९-३-१५

Last Update On: २०७९-३-१५
Read More

बागमती प्रदेश: पुनर्योग सम्बन्धि सूचना २०७८.०३.०८

Publish Date: २०७९-३-९

Last Update On: २०७९-३-९
Read More

२०७८/०२/२३ :अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण स्व:मुल्यांकन फाराम भरि पठाउने बारेको जरुरी सूचना

Publish Date: २०७९-२-२३

Last Update On: २०७९-२-२३
Read More

छोटो अवधीको सिपमुलक तालिमसंग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सूचना २०७८.०२.२१

Publish Date: २०७९-२-२२

Last Update On: २०७९-२-२२
Read More

बागमती प्रदेश : सामुदायिक बिद्यालयको अनुदानको अन्तिम किस्ता सम्बन्धि सूचना २०७८.०२.१६

Publish Date: २०७९-२-१६

Last Update On: २०७९-२-१६
Read More

बैकल्पिक माध्यमबाट प्रशिक्षण संचालन सम्बन्धि सूचना २०७८.०१.१९

Publish Date: २०७९-१-१९

Last Update On: २०७९-१-१९
Read More

अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धि सूचना

Publish Date: २०७७-१२-२०

Last Update On: २०७९-१-५
Read More

डिप्लोमा तथा प्रिडिप्लोमा तहको बर्गीकृत छात्रवृत्तिको रिक्त कोटामा आबेदन माग सम्बन्धि सूचना २०७७.११

Publish Date: २०७७-११-३

Last Update On: २०७७-११-१३
Read More

TECS बिद्यालयलाइ प्रयोगशाला व्यवस्थापन अनुदान रकम वितरण सम्बन्धि जरुरी सूचना

Publish Date: २०७७-१०-६

Last Update On: २०७७-१०-६
Read More

बागमती प्रदेश को सर्बेक्षण फारम

Publish Date: २०७७-९-२९

Last Update On: २०७७-९-२९
Read More

छात्रवृत्ति विवरण अध्यावधिक गराउने सम्बन्धमा

Publish Date: २०७७-९-२७

Last Update On: २०७७-९-२७
Read More

प्रि डिप्लोमा आंशिक परिक्षाको सिम्बोल नोम्बर

Publish Date: २०७७-९-१९

Last Update On: २०७७-१०-९
Read More

सामुदायिक बिद्यालयहरुमा अनुदान सहयोग २०७७/०९/१६

Publish Date: २०७७-९-१६

Last Update On: २०७७-९-१६
Read More

सामुदायिक बिद्यालयहरुमा अनुदान सहयोग

Publish Date: २०७७-९-२४

Last Update On: २०७७-९-९
Read More

छोटो आवधिको तालिम सम्बन्धि सूचना 2077

Publish Date: २०७७-९-१९

Last Update On: २०७७-९-१९
Read More

छोटो अवधिको तालिम सम्बन्धि सूचना

Publish Date: २०७७-९-१३

Last Update On: २०७७-९-१४
Read More

बैकल्पिक उम्मेदबारको भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धि सूचना

Publish Date: २०७७-९-६

Last Update On: २०७७-९-६
Read More

प्राविधिक एस.एल.सि तहको प्रश्न पत्र ढाचा परिवर्तन सम्बन्धि सूचना

Publish Date: २०७७-६-२०

Last Update On: २०७७-६-२०
Read More

प्रशिक्षण संचालन सम्बन्धि सूचना

Publish Date: २०७७-६-५

Last Update On: २०७७-६-५
Read More

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना

Publish Date: २०७७-५-३०

Last Update On: २०७७-५-३०
Read More

सामुदायिक बिद्यालयमा बैकल्पीक मध्यमबाट प्रशिक्षण

Publish Date: २०७७-५-१६

Last Update On: २०७७-५-१६
Read More

वैकल्पिक मध्यमबाट प्रशिक्षण

Publish Date: २०७७-५-१२

Last Update On: २०७७-५-१२
Read More

छोटो अवधिको सिपमुलक तालिम संचालन सम्बन्धमा

Publish Date: २०७७-३-१७

Last Update On: २०७७-३-१७
Read More

अनलाईन माध्यमबाट पठनपाठन गर्न सकिने वा नसकिने यथार्थ विवरण माग गरिएको सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७७-३-३

Last Update On: २०७७-३-३
Read More

छोटो अवधीको तालिमसंग सम्बन्धित सूचना

Publish Date: २०७७-२-२३

Last Update On: २०७७-२-२३
Read More

तालिमसंग सम्बन्धित सूचना

Publish Date: २०७७-१-२९

Last Update On: २०७७-१-२९
Read More

छाेटाे अवधीकाे सीपमुलक तालीम स्थगित सम्वन्धमा

Publish Date: २०७६-१२-६

Last Update On: २०७६-१२-१०
Read More