बिहिवार,२३ वैशाख,२०७८(Thursday,6 May,2021 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह र प्रि डिप्लोमा तहको वर्गीकृत छात्रवृत्तिको रिक्त कोटामा आबेदन माग सम्बन्धि स

Publish Date: 2021-01-19

Click here to download Notice

Click here to download Application form