शनिवार,३० असार,२०८१(Saturday,13 July,2024 )    +977-57524991    bagmati.ctevt@gmail.com Check Mail Login
Published Date Title Description Download
2024-06-05 Withheld Result of Kathmandu Training Center

Click Here to download Result

2024-05-07 Pre-Diploma Result

Click Here to Download 2080 baishakh Withheld Result

Click Here to download Apprenticeship Result

Click here to download 2080 bhadra Result

2024-01-08 Pre-Diploma Regular & Back Withheld Result held on 2080 Baishakh

Click Here to Download Regular Result & Back Withheld Result

2023-11-17 Alternative Candidate Result HA & Radiography

Click here to Download Notice

Click here to Download HA, Radiography Result

2023-11-01 Diploma & Pre-diploma Alternative candidates Result 2080.07.15

Click here to download Notice Diploma, Pre-diploma

Click here to download Diploma Health result Non Health Result, Prediploma Result

2023-10-05 डिप्लोमा /प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत छात्रवृत्तिको बैकल्पिक उम्मेदवारको नतिजा

Click Here To Download Diploma Notice, Pre-Diploma Notice

Click Here To Download Diploma Result1, Result2, Pre-Diploma Result

2023-09-21 Alternative Candidates Result 2080

Click Here To Download Diploma Notice , Pre-Diploma Notice

Click Here To Download Diploma Result, Pre-Diploma Result

2023-09-04 Bagmati Province Entrance Full Paying Result-2080

बागमती प्रदेश- HA, Nursing र Pharmacy को पूर्ण शुल्किय तर्फको नतिजा २०८०

FP Entrance Health Program Result Notice 

Nursing A_I

Nursing K_N

Nursing N_T

HA A_I

HA J_N

HA N_V.

Pharmacy A_K

Pharmacy L_N

Pharmacy N_S

Notice

Click here to Download General Medicine - Updated Result

2023-09-10 Electrical Engineering Special Result( Narayani Polytechnic Institute)

Click here to downnload Result

2023-08-30 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह बर्गीकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति २०८० को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Engineering Result

Click here to Download Health Result

Click here to Download Agriculture Result

Click here to Download Forestry and Other  Remaining Porgram Result 

2023-09-01 Pre-Diploma Classified Scholarship Entrance Results 2080 All Programs

Click here to download Notice

Click here to download Result

2023-08-30 Updated result of General Medicine

Click here to download Result

2023-07-27 Pre-diploma Results (Apprenticeship Regular & Others Back)

Click here to Download Results Apprenticeship Regular, Online Back, Offline Back

2023-05-22 सेवा करारको बैकल्पिक उम्मेद्‍वारहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना (2080/02/08)

Click Here To Download Result

2023-03-24 Pre-Diploma One Subject Chance Exam Result 2079

Click here to download result  Apprenticeship   Regular program

2023-03-05 Pre-diploma withheld result (2079/11/21)

Click here to Download Results Regular withheld, Online back withheld, Offline back withheld

2023-02-05 वार्षिक परीक्षा प्रणालीका कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्ति तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Results CMLT, General Medicine, Pharmacy, Nursing, Radiography, Physiotherapy

2023-01-24 Pre-diploma Level Result (exam held in 2079 Baishakh)

Click here to Download Result of Regular Program, Online Back Withheld, Offline Back Withheld

2023-01-10 Pre-diploma Level Special Chance Exam Result (Exam held in 2079, Bhadra)

Click here to Download Result

2023-01-10 वर्गीकृत छात्रवृत्ति तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Pre-Diploma Result

Click here to Download Diploma Result

2023-01-09 स्वास्थ्य कार्यक्रमको Cutoff List को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to  Download Notice

Click here to Download Result of Bharatpur Samudayik Hospital Nursing

Click here to Download Result of Helping Hands Community Hospital Nursing

Click here to Download Result of Samudayik Swaasthya Institute HA

2023-01-04 थप संस्थामा नर्सिङ् कार्यक्रमको वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result

2023-01-03 प्रमाणपत्र तह नर्सिङ्ग कार्यक्रमको Cutoff List को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result

2022-12-22 2079-09-07: वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त कोटाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Results

2022-12-21 वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त कोटाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (2079-09-06)

Click here to Download Notice

Click here to Download Result Diploma, Prediploma

2022-12-15 Pre-diploma Back Exam Result of Engineering, Apprenticeship & Special Program

Click here to Download Offline Engineering, Apprenticeship & Special Program

Click here to Download Online Engineering Program

2022-12-15 प्रमाणपत्र तह अफ्थाल्मिक साइन्स कार्यक्रमको पूर्ण शुल्कीय तर्फको नतिजा सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result

2022-11-30 Bagmati Province- Reentrance Result

Click here to download Notice

Click here to download Result

2022-11-25 छात्रवृत्ति कोटाको वैकल्पिक सूचीमा रहेका उमेद्‍वारहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result Diploma, Pre-diploma

2022-11-22 Pre-Diploma Back Exam Result 2079 of Agricuture, Health, SM, Culinary & ED

Click Here to Download Result

2022-11-07 ग्रिनतारा कलेज अफ हेल्थ साइन्सको डिप्लोमा/प्रमाणपत्र नर्सिङ्ग कार्यक्रमको नतिजा

Click here to Download Notice

Click here to Download Result

2022-10-21 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह नर्सिङ्ग कार्यक्रमको Cutoff List को नतिजा

Click here to Download Notice

Click here to Download Tsho-rolpa Result

2022-10-23 Mahendra Nayaran Nidhi Memorial Health Institute - Nursing - Corrected Result

Click here to Download Notice

Click here to Download Result

2022-10-22 वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति कोटाको वैकल्पिक उमेद्‍वारहरुको सिफारिस सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result

2022-10-14 डिप्लोमा तथा प्रि-डिप्लोमा तह छात्रवृत्तिको वैकल्पिक सूचीको नतिजा सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Diploma Result Engineering, Others

Click here to Download Pre-diploma Result

2022-09-28 Diploma/PCL Full Fee Paying Entrance Result (Upgraded Institute)

Click here to Download Notice

Click here to Download Result of HA, Nursing, CMLT, Radiography, Physiotherapy, Ayurveda

2022-09-18 Diploma/PCL Full Paying Entrance Result of Health Program2079

Click here to Download Notice

Click here to Download Result:  Accupunture, CMLT A-KM-O, P-Y, Pharmacy A-M, N-P, S-V

Click here to Download Result: D. RAdiography A-M, N-Y, DentalGeneral Ayurved

2022-09-25 Bagmati Province- Prediploma Special Exam Result

Click Here To Download Result

2022-09-18 Diploma/PCL Full Paying Entrance Result of Health Program2079

Click here to Download Notice

Click here to Download Result:General Medicine A-MNO-V

Click here to Download Result: Physiotherapy, Nursing A-NS-TOphthalmic Science

2022-09-23 Updated Entrance (full paying) result

Updated result Notice

Nepali Army Vocational Training Institute, Kathmandu Result

School Of Health Science, Bharatpur, Chitwan Result

Star Academy, Sanepa, Lalitpur Result

2022-09-15 Diploma Classified Scholarship Entrance Result 2079

Diploma Classified Scholarship Entrance Result 2079 Notice

Click here to download Health

Click here to download Engineering

Click here to download Others

2022-09-18 Diploma PCL/Diploma Full Paying Entrance Result 2079

Click here to Download Result of Schoo of medical Sciences Lab Result/ckfinder/userfiles/files/school of medical sciennes(5).pdf

2022-09-10 Pre-diploma level Classified Scholarship Result 2079

Pre-diploma level Classified Scholarship Result 2079 Notice

Basic Survey 2079

Civil Engineering 2079

Computer Engineering 2079

Electrical Engineering 2079

Entrepreneurship Development 2079

Livestock production & Animal Science 2079

Mechanical Engineering 2079

Plant Science 2079

2022-03-16 नर्सिङ् कार्यक्रमको रिक्त कोटाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result

2022-02-15 Diploma level Scholarship Alternative Candidate results

Click here to Download Notice

Click here to Download Diploma Result

Click here to Download Nursing Result 

2022-02-05 २०७८/१०/२२ वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त कोटाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result 

2022-02-03 TSLC Level Result of Withheld & Remaining Institutes 2078.10.20

Click here to Download Result

2022-01-27 2078/10/13 वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त कोटाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click Here to Download Notice

Click Here to Download Diploma Result & PreDiploma Result 

2022-01-23 Nursing Scholarship Alternative Candidate Result 2078/10/9

Click Here to Download Notice

Click Here to Download Result

2022-01-19 B.P. Memorial Health Institute and Research Center Full Paying Nursing Result 2078/10/5

Click Here to Download Notice

Click Here to Download Result

2022-01-15 वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फ रिक्त कोटाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Diploma Result

Click here to Download Prediploma Result

2021-12-30 प्रमाणपत्र तह नर्सिंग कार्यक्रमको पूर्ण शुल्कीय नतिजा २०७८/०९/१५

Click here to Download Notice 

Click here to Download Result1, Result 2

2021-12-29 २०७८/०९/१४ : बागमती प्रदेश, PCL Nursing छात्रवृत्ति नतिजा २०७८

Click here to Download Notice 

Click here to Download Result 

2021-12-12 नरबहादुर कर्माचार्य ब.प्रा.शि.को डिप्लोमा फार्मेसी नतिजा

Click here to Download Notice

Click here to Download Result

2021-12-12 डिप्लोमा तह पुनः प्रवेश परीक्षाको छुट संस्थाहरुको नतिजा

Click here to Download Notice

Click here to Download Result CMLT, Plant Science, Civil

2021-12-03 Diploma level Re-Entrance Result 2078

Click here to download Notice

Click here to download  Accupunture, Animal Sc, Ayurved, CMLTa-n, CMLT p-y, Dental

Forestry, HM, Ophthalmic, physio, plant g-k, plant l-s, radio c-k, radio m-y, social works

2021-12-03 Diploma level Re-Entrance Result 2078

Click here to download Notice

Click here to download Automobile, Civil j-p, Civil stv, Civil ab, Computer, E&E, Electrical, Geomatics,IT, Mechanical, Mechatronics

2021-11-03 Full Paying Entrance Result 2078/07/17

Click here to Download Prayageshor Ma. vi Result 

2021-11-03 २०७८/०७/१७ वर्गीकृत छात्रवृत्ति बैकल्पिक उमेदवार नतिजा

Click here to download Notice

Click here to download Pre-Diploma Result

Click here to download Diploma Engineering Result & Other than Engineering Result

2021-09-25 2078/06/09 Bagmati Province: डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्किय नतिजा सम्बन्धि सूचना

Click Here to Download  Notice

Click Here to download Accupunture, Ayurved, CMLT A-I, CMLT K-M, CMLT N, CMLT O-S,

CMLT S-Y, Dental, HA A-K, HA I-N, HA N-V, Ophthalmic

Pharmacy A-K, Pharmacy L-N, Pharmacy P-V,

2021-10-24 २०७८/०७/०७ स्कुल अफ हेल्थ साइन्सको परिमार्जित पूर्णशुल्किय नतिजा सम्बन्धि सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Result 

2021-10-20 २०७८/०७/०२ वर्गीकृत छात्रवृत्ति बैकल्पिक उमेदवार नतिजा

Click here to download Notice

Click here to download Diploma Result1, Result2

Click here to download Pre-Diploma Result 

2021-10-20 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको छुट संस्थाहरुको नतिजा सम्बन्धि सूचना २०७८/०७/०३

Click here to Download Notice 

Click here to Download Result 

2021-09-25 2078/06/09 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्किय नतिजा सम्बन्धि सूचना

Click here to Download Notice

Click here to Download Radiography A-k, RAdiography M-YMechanical, Mechatronics, Animal Sc A-j

Animal Sc M-S, Food & DAiry, Forestry, Hotel mgmt, Plant ABDGH, Plant Sc JKL, Plant Sc MNP, Plant Sc S, Social Works

2021-09-30 Full Paying Entrance Result 2078/06/14

Click here to Downlaod CMC, Siddhartha SS Result

2021-09-25 डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह वर्गीकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना २०७८/०६/०७

Click here to Download Notice

Click Here to Download Engineering, Health , Others Result

2021-09-27 Full Paying Entrance Result 2078/06/11

Click here to download notice

Click here to download Asian Foundation pharmacy, BArun Devi Animal Sc, Kantipur College of TS Civil, RPI An. Sc, RPI Pl. Sc

2021-09-26 Madan Ashirt Memorial Polytechnic Institute Full Paying Result

Click here to Downlaod REsult

2021-09-25 डिप्लोमा प्रमाणपत्र तहको पुर्णशुल्किया नतिजा २०७८/०६/०९

Click here to download Notice 

Click here to Download Architecture, Automobile, Civil S,t, Civil S,v, Civil ACDG, civil B

Civil JKL, Civil MNOP, Computer, Electrical & Electronics, Electrical

Geomatics A-N, Geomatics P-S, Hydropower, IT

2021-09-25 २०७८/०६/०८ Bagmati Province प्रि डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति नतिजा सम्बन्धि सूचना

Clcik here to download Notice

Click here to Download Result