बिहिवार,२३ वैशाख,२०७८(Thursday,6 May,2021 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login

डिप्लोमा तथा प्रिडिप्लोमा तहको बर्गीकृत छात्रवृत्तिको रिक्त कोटामा आबेदन माग सम्बन्धि सूचना २०७७.११

Publish Date: 2021-02-15

Click here to Download Notice

Click here to Download Application Form (For Students)

Click here to Download Result Preparation Format (For institutes only)