शुक्रवार,२७ श्रावण,२०७९(Friday,12 August,2022 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login

२०७८/१२/१० :नीजि तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई तालिमको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

Publish Date: 2022-03-24

Click here to Download Notice

Click here to Download list of Selected Institutes and Training Programs