शुक्रवार,२७ श्रावण,२०७९(Friday,12 August,2022 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login

मिति २०७८/१०/०६ गतेबाट संचालन भैरहेको परिक्षामा खटिने कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराईने पारिश्रमिक

Publish Date: 2022-02-23

Click here to Download Renumeration Format