आइतवार,१९ मंसिर,२०७८(Sunday,5 December,2021 )    +977-57524991    info@ctevtbagmati.org.np Check Mail Login

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्कीय पुन:प्रवेश परिक्षाको नतिजा तयार गरी पठाउने सूचना

Publish Date: 2021-11-24

Click Here to Download Notice

Click Here to download Format